Menu Zamknij

Praktyczny poradnik dotyczący zarządzania wodą w mieście, zwłaszcza wodami opadowymi. Wskazuje na konieczność zintegrowanego podejścia do problemu, uwzględniając też szczegółowe wskazówki dotyczące możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych.

Po opublikowaniu dwóch poradników, poświęconych kwestiom zieleni miejskiej: PRZYRODA W MIEŚCIEPRZYRODA W MIEŚCIE. ROZWIĄZANIA, Fundacja Sendzimira przygotowała kolejne wydawnictwo z serii „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”.

Nowy poradnik koncentruje się na temacie wody w mieście. Pokazuje rolę miejskich ekosystemów wodnych w kształtowaniu zrównoważonego miasta, w szczególności ich wpływu na jakość życia mieszkańców, w tym przede wszystkim zdrowie, bioróżnorodność i wzmocnienie sieci połączeń ekologicznych, kształtowanie przestrzeni publicznych i zwiększenie ich atrakcyjności, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, jakość wód powierzchniowych i podziemnych, klimat i przewietrzanie miasta.

Prezentowane w nim konkretne rozwiązania (strategiczne, techniczne, finansowe, systemowe) wskazują na ścisłe powiązania między wodą a zielenią, potwierdzając, że nie można efektywnie zarządzać zielenią miejską w oderwaniu od wody. Podobnie – nie uda się również skutecznie rozwiązywać ilościowych i jakościowe problemów gospodarki wodnej bez uwzględnienia zielonej infrastruktury.

„Woda w mieście” to publikacja skierowana w szczególności do:

  • przedstawicieli administracji samorządowej, zajmujących się tematyką gospodarki wodnej;
  • decydentów na szczeblu lokalnym, pracowników sektora komunalnego i samorządowego, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych;
  • praktyków i teoretyków ochrony przyrody w mieście;
  • wszystkich osób zainteresowanych specjalistycznymi zagadnieniami związanymi z gospodarką wodną.

Publikacja ukazała się w roku 2014. Wersję elektroniczną poradnika można pobrać z naszej strony internetowej.


Publikacje w serii wydawniczej Zrównoważony Rozwój – Zastosowania wydawane przez Fundację Sendzimira od 2010 roku poruszają tematy związane z praktycznymi aspektami zrównoważonego rozwoju. Zawierają teksty poświęcone metodom i narzędziom, pozwalającym tworzyć skuteczne i trwałe rozwiązania, łączące rozwój gospodarczy z podnoszeniem jakości życia oraz ochroną zasobów naturalnych. Każdy numer omawia dobre praktyki z kraju i zagranicy, mogące stać się inspiracją dla wszystkich zainteresowanych problematyką zrównoważonego rozwoju.

Publikacje w serii wydawniczej „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania” adresujemy do decydentów na szcze­blu lokalnym, przedstawicieli organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych tema­tem.

Dotychczas w serii wydawniczej ukazały się cztery pozycje:

  • Zrównoważony Rozwój – Zastosowania nr 1 ukazał się w 2010 roku. Poświęcony był przede wszystkim problematyce rozwoju lokalnego. Publikacja podsumowywała wyniki współpracy Fundacji z gminą Zawoja, dla której realizowana była większość projektów lokalnych w ramach Akademii Letniej „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce”.
  • Zrównoważony Rozwój – Zastsowania nr 2 ukazał się w  2011 roku. Zawierał artykuły, prezentujące dorobek naukowy i dobre praktyki z obszaru zrównoważonego rozwoju, związane z zagadnieniami takimi jak zintegrowana gospodarka komunalna, rozwój obszarów zurbanizowanych, nowoczesne metody edukacji dla zrównoważonego rozwoju.
  • Zrównoważony Rozwój – Zastosowania nr 3, zatytułowany „Przyroda w mieście” ukazał się w 2012 roku. Poświęcony był tematyce koncepcji usług ekosystemów oraz możliwościom jej wykorzystania do ochrony przyrody w miastach. Publikacja zawierała opis badania wartości drzew oraz barier administracyjnych i społecznych, zidentyfikowanych w badaniu kwestionariuszowym przeprowadzonym przez Fundację Sendzmira w 2011 roku.
  • Zrównoważony Rozwój – Zastosowania nr 4, zatytułowany „PRZYRODA W MIEŚCIE. ROZWIĄZANIA”, ukazał się w 2013 r. Przedstawiał jeszcze bardziej praktyczne i szczegółowe zagadnienia, związane z zarządzaniem przyrodą w mieście. Tytułowe rozwiązania opisane zostały w podziale na techniczne i organizacyjne, rozciągając się od ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, poprzez budowanie międzysektorowych partnerstw, do strategicznego planowania błękitno-zielonej infrastruktury.

Wszystkie numery dostępne są bezpłatnie w wersji e-book oraz pdf na stronie internetowej Fundacji Sendzimira.

Poradnik w angielskiej wersji językowej / English version

Podobne wpisy