Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Fundacja Sendzimira zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej uslugiekosystemow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej uslugiekosystemow.pl

Data publikacji strony internetowej:  04.2012 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  19.10.2022 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów strony, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre filmy zamieszczone na stronie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-04-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez organizację.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-04-19.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt z Judytą Łuczyńską mailowy - judyta.luczynska@sendzimir.org.pl lub telefoniczny - 695 849 862. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Fundacji Sendzimira znajduje się w oficynie kamienicy przy ulicy Mokotowskiej 46a lokal 25 w Warszawie.

Do biura fundacji można dojechać samodzielnie. Parkowanie przed budynkiem jest możliwe w strefie płatnego parkowania. Oznakowane miejsce postojowe przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami znajduje się w odległości 20 metrów od wejścia.

Do biura fundacji można też dojechać środkami komunikacji publicznej. Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanki Mokotowska 02 lub Pl. Trzech Krzyży 03. Dojazd tramwajem: przystanek Pl. Konstytucji 05.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Mokotowskiej. Aby dostać się do biura fundacji należy:

 • pokonać jeden schodek w górę (brak podjazdu)
 • skorzystać z domofonu na wysokości 1,25 metra
 • otworzyć drzwi (nie otwierają się automatycznie)
 • przejść przez klatkę schodową
 • wyjść na podwórze prowadzące do oficyny pokonując jeden schodek w dół (brak podjazdu)
 • skorzystać z domofonu na wysokości 1,25 metra
 • pokonać 3 schody w górę (brak podjazdu)

Biuro fundacji znajduje się na drugim piętrze. W budynku jest winda przystosowana do osób poruszających się na wózkach. Na drzwiach do biura znajduje się numer 25, a obok tabliczka “Fundacja Sendzimira”.

Korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. W biurze nie ma toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W biurze nie ma pętli indukcyjnych. W biurze nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.