Menu Zamknij

W styczniu 2024 roku rozpoczęliśmy realizację dwuletniego projektu Miejskie ostoje bioróżnorodności. Utrzymanie terenów zieleni wspierające odporność miast na zmiany klimatu, w ramach którego będziemy pracować nad zmianą podejścia urzędników i decydentów do miejskiej przyrody oraz wyposażeniem ich w niezbędną wiedzę, umiejętności i narzędzia aby taka zmiana była możliwa.

Co chcemy osiągnąć?

Projekt ma na celu wsparcie samorządów miejskich w zmianie tradycyjnych sposobów utrzymania zieleni miejskiej i obiektów wodnych. Przejście na bardziej zrównoważone i odpowiadające na potrzeby wynikające ze zmiany klimatu. Na przykład poprzez:

 • zmniejszenie intensywności koszenia czy grabienia,
 • bardziej świadome działania nakierowane na tworzenie stref biocenotycznych,
 • zmianę doboru gatunkowego na rośliny rodzime,
 • renaturalizację zadrzewień parkowych i obiektów wodnych,
 • zwiększanie bioróżnorodności i retencji.

Aby wprowadzanie tych zmian było możliwe, celem naszych działań jest również budowanie akceptacji społecznej dla zwiększenia bioróżnorodności i zróżnicowania intensywności utrzymania miejskiej przyrody. Sa to przecież ważne narzędzia adaptacji miasta do zmiany klimatu.

Projekt potrwa od stycznia 2024 do grudnia 2025.

Dlaczego to jest ważne?

Tereny zieleni i wody w miastach to istotne narzędzie ochrony mieszkańców i infrastruktury przez negatywnymi skutkami zmiany klimatu. Problemy takie jak:

 • gwałtowne opady i związane z nimi powodzie błyskawiczne i podtopienia,
 • zjawisko wyspy ciepła i fale upałów,
 • przewlekłe susze są coraz częstsze.

Mają one narastający wpływ na zdrowie i jakość życia mieszkańców oraz koszty utrzymania miejskiej infrastruktury. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury to jedno z podstawowych narzędzi adaptacji miast do zmiany klimatu i ochrony miejskiej bioróżnorodności. 

 Usługi ekosystemów zwiększają odporność miast na negatywne zjawiska pogodowe. Tymczasem potencjał terenów zieleni i wody do ich oferowania zależy od bieżących praktyk zarządczych i utrzymaniowych. Tradycyjne ogrodnictwo nadal dominuje w wielu polskich miastach. Promuje ono działania, które nie sprzyjają bioróżnorodności i zwiększaniu potencjału ekosystemów do oferowania usług . Takie praktyki mają też negatywny wpływ na środowisko (hałas, emisje zanieczyszczeń ze spalania paliw i pyłów).

W miastach żyje 60% ludności Polski (GUS, 2022) a ogólnoświatowe trendy prognozują wzrost tego odsetka w przyszłości. Dodatkowo wraz z rozwojem gospodarczym polskie miasta rozlewają się na otaczające tereny rolne i przyrodnicze. W związku z tym kluczowym działaniem jest budowanie akceptacji dla:

 • dzikiej przyrody,
 • mniej ujarzmionej zieleni,
 • wzrostu miejskiej bioróżnorodności,
 • renaturalizacji obiektów wodnych

Świadomość Polaków dot. konieczności ochrony bioróżnorodności, mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu musi wzrosnąć.

Jakie działania planujemy?

W 2022 roku, Fundacja Sendzimira opracowała we współpracy z 35 urzędami polskich miast Standardy utrzymania terenów zieleni w miastach. Publikacja była pierwszym krokiem do rozpowszechnienia nowego podejścia do utrzymania zieleni. Prowadzone w ramach projektu działania mają pomóc wdrażać te części opracowania, które w szczególności prowadzą do pozytywnego wpływu na środowisko i przyrodę miejską.

Tworzenie ostoi bioróżnorodności, zmniejszenie częstości koszenia itp. często budzi opór lokalnej społeczności. Ludzie nie rozumieją dlaczego takie praktyki są wprowadzane i uważają je za brak dbałości o tereny publiczne. Dodatkowo, poczucie estetyki wielu mieszkańców sprawia, że oczekują zieleni uporządkowanej. Zieleń mniej intensywnie utrzymywana, obniża ich poczucie bezpieczeństwa, co skutkuje skargami. Postrzeganie przyrody w mieście ogranicza się tylko do przyrody urządzonej. Wiedza na temat jej funkcji innych niż rekreacyjne jest niewielka. Mieszkańcy miast mają ograniczony kontakt z dzikimi, naturalnymi ekosystemami, więc nie znają przyrody i towarzyszy im lęk przed nią. Dlatego działania edukacyjne skierowane do specjalistów uzupełnimy działaniami budującymi świadomość. Planujemy:

styczeń-czerwiec 2024

Badania i diagnoza sytuacji

Projekt rozpoczniemy od przeprowadzenia badania percepcji różnych form “dzikiej” przyrody w mieście (np. stref biocenotycznych, łąk kwietnych, zarośli, naturalnych obiektów wodnych) przez mieszkańców. Planujemy ogólnopolskie badanie ankietowe online oraz badania fokusowe wśród mieszkańców miast różnej wielkości – tych w których funkcjonują zarządy zieleni i pozostałych. Nasze doświadczenia wskazują, że postawy mieszkańców – często sceptycznie nastawionych do działań związanych z tworzeniem ostoi bioróżnorodności, czy zmniejszaniem częstości koszenia lub renaturyzacją obiektów wodnych, stanowią istotną barierę dla wdrażania zmian w utrzymaniu miejskiej zieleni.

Badania pozwolą:

 • lepiej zrozumieć przekonania i postawy mieszkańców,
 • zidentyfikować funkcjonujące w opinii społecznej mity.

Pozwoli nam to wypracować rekomendacje związane z komunikowaniem planowanych zmian i budowaniem społecznej akceptacji dla nich. Wyniki opracujemy w formie ogólnodostępnego raportu. Wykorzystamy je też w przygotowaniu wszystkich działań w ramach projektu.

wrzesień 2024 - luty 2025

Webinary specjalistyczne

Przygotujemy we współpracy z miesięcznikiem branżowym Zieleń Miejska serię 6 webinarów specjalistycznych w formie paneli z udziałem ekspertów-praktyków na temat dobrych praktyk z polskich miast dot. utrzymania terenów zieleni miejskiej w sposób sprzyjający bioróżnorodności i budowaniu odporności miast na zmiany klimatu.

marzec-wrzesień 2025

Program szkoleniowy - metody utrzymania terenów zieleni miejskiej dla zwiększania bioróżnorodności i retencji

Dwuetapowy program opracujemy z wykorzystaniem Standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej oraz wiedzy wypracowanej w pierwszym półroczu realizacji projektu. Skierujemy go do:

 • przedstawicieli miejskich podmiotów związanych z utrzymaniem zieleni
 • decydentów.

Program będzie obejmował:

 • szkolenie on-line, do udziału w którym zaprosimy wszystkie zainteresowane osoby,
 • szkolenia stacjonarne, w których wezmą udział najlepsi absolwenci szkolenia on-line.

Etap 1: szkolenie e-learningowe (luty-marzec 2025)

Celem szkolenia będzie zmiana podejścia urzędników i decydentów do miejskiej przyrody. Dodatkowo wyposażymy osoby uczestniczące w niezbędną wiedzę, umiejętności i narzędzia. Pozwoli to im wdrożyć zmiany w sposobie utrzymania terenów zieleni i obiektów wodnych na bardziej zrównoważone i odpowiadające na potrzeby wynikające ze zmiany klimatu. Na przykład poprzez:

 • zmniejszenie intensywności koszenia czy grabienia,
 • bardziej kierowane i świadome działania jak pozostawienie stref biocenotycznych,
 • zmianę doboru gatunkowego na rośliny rodzime,
 • renaturalizację zadrzewień parkowych i obiektów wodnych,
 • zwiększanie bioróżnorodności i retencji.

Etap 2: Trzy szkolenia stacjonarne (kwiecień-wrzesień 2025)

Nasze szkolenia tematyczne mają bardzo interaktywny i praktyczny charakter. W związku z tym realizujemy je w niewielkich grupach. Każda grupa szkoleniowa będzie miała charakter interdyscyplinarny i międzysektorowy. Co umożliwi wymianę doświadczeń i spojrzenie na temat z różnych perspektyw.

Uczestnicy będą mieli do wyboru następujące szkolenia tematyczne:

 • Jak zarządzamy zielenią miejską? – skuteczne komunikowanie mieszkańcom zmian w sposobie zarządzania zielenią miejską
 • Jak wprowadzać w praktyce strefowe podejście do utrzymania terenów zieleni w mieście?
 • Wyznaczanie i rozwój różnej wielkości stref biocenotycznych w mieście oraz zasady i sposoby pozwalające pozostawić martwe drewno
 • Renaturalizacja zbiorników wodnych w mieście i utrzymanie dolin rzecznych

listopad 2024 - marzec 2025

Podcasty i audycje radiowe

Przygotujemy serię 4 podcastów, skierowanych do mieszkańców miast i innych interesariuszy zainteresowanych tematyką miejskiej przyrody. Audycje będą miały formę spotkań z ekspertami i praktykami na następujące tematy:

 • Po co nam dzika przyroda w mieście? Jakie usługi ekosystemów nam oferuje? - łąki kwietne, rzadziej koszone trawniki i stref biocenotyczne
 • Co to są strefy buforowe przy zbiornikach wodnych i w dolinie rzeki? Po co prowadzimy działania renaturyzacyjne?
 • Jaki jest związek między różnymi metodami utrzymania i kształtowania zieleni miejskiej a ich potencjałem łagodzącymi negatywne skutki zmiany klimatu?
 • Co mieszkańcy sądzą o strefach biocenotycznych i innych formach terenów zieleni, które mają na celu ochronę bioróżnorodności i poprawę funkcjonowania ekosystemów? Jak to wygląda na świecie?

kwiecień-wrzesień 2025

Kampania edukacyjna na  Facebook i LinkedIn

Celem kampanii będzie popularyzacja zmiany postrzegania nowych form zieleni (miejskich stref biocenotycznych, niekoszonych trawników i łąk kwietnych, renaturalizowanych zbiorników wodnych itp.).

Kampanię przygotujemy w oparciu o wnioski z badania percepcji wykonanego na początku projektu.

2024-2025

Artykuły edukacyjne

W ramach projektu prowadzić będziemy stronę uslugiekosystemow.pl. Opublikujemy na niej artykuły skierowane do specjalistów ale również te skierowane do mieszkańców miast. Planujemy też serię artykułów specjalistycznych w miesięczniku Zieleń Miejska.

październik 2025

Konferencja podsumowująca

W trakcie wydarzenia podsumujemy efekty działań przeprowadzonych w ramach projektu i podzielimy się z uczestnikami wypracowaną wiedzą. Do udziału w konferencji zaprosimy wszystkich uczestników pozostałych działań oraz inne zainteresowane osoby z grupy docelowej. 
Udział w wydarzeniu umożliwi wymianę doświadczeń między przedstawicielami miast i lepsze poznanie się, co pozwoli na przyszłą współpracę.

Koniecznie przeczytajcie wspomnienia z naszej ostatniej konferencji.

Stronę prowadzi

Fundacja Sendzimira jest wiodącą organizacją działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Od ponad 20 lat inicjuje i wspiera projekty edukacyjne, badawcze i praktyczne mające na celu rozwiązywanie złożonych problemów środowiskowych, gospodarczych i społecznych, współpracując w tym celu z samorządami, organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi, firmami oraz środowiskiem akademickim. Głównymi obszarami zainteresowania Fundacji są błękitno-zielona infrastruktura, zrównoważone budownictwo i urbanistyka oraz adaptacja miast do zmian klimatu.

Stronę internetową uslugiekosystemow.pl Fundacja Sendzimira prowadzi i rozwija od wielu lat. Do grudnia 2023 w ramach projektu Miejskie ekosystemy dolin rzecznych, korzystającego z dofinansowania o wartości 164 599,08 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu; obszar programowy: Środowisko naturalne i ekosystemy.