Słowniczek

Nature based solutions (NBS)

To rozwiązania oparte na przyrodzie, czyli takie, które Komisja Europejska definiuje jako „opłacalne (wydajne ekonomicznie), dostarczające równocześnie korzyści natury ekologicznej, ekonomicznej i społecznej, a także wspierające adaptację do zmian klimatu. Rozwiązania te wprowadzają do miast i innych obszarów lądowych i wodnych zagospodarowanych przez człowieka, elementy i procesy występujące w naturze i w krajobrazie nieprzekształconym, poprzez działania systemowe, zaadaptowane do warunków lokalnych i efektywne pod względem korzystania z zasobów”.
Grafiki są efektem projektu GrowGreen i pochodzą ze strony: www.wroclaw.pl

Więcej informacji o rozwiązaniach opartych na przyrodzie zajdziesz:

 1. Nature Based Solutions na Stronie Komisji Europejskiej
 2. Kabish N., Korn H., Stadler J., Bonn A., Nature Based Solutions to Climate Change Adaptation in Urban Areas, Springer Open
 3. Cohen-Shacham, E., Walters, G., Janzen, C. and Maginnis, S. (eds.) (2016), Nature-based Solutions to address global societal challenges, Gland, Switzerland: IUCN. xiii + 97pp

Błękitno-zielona infrastruktura (BZI)

Są to rozwiązania mające na celu włączanie rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) do zagospodarowywania terenu. BZI to wszelkie założenia zieleni, w szczególny sposób rozwiązujące występujące lokalnie problemy i poprawiające mikroklimat miejsca. Do rozwiązań BZI można zaliczyć w szczególności takie, które pozwalają efektywnie zagospodarować wodę – np. deszczówkę. Wśród rodzajów BZI należy wymienić:

 • zbiorniki i stawy retencyjne,
 • niecki infiltracyjne,
 • muldy i rowy,
 • ogrody deszczowe.

Fundacja Sendzimira przygotowała wiele publikacji na temat tego, jak partycypacyjnie wprowadzić ww. rozwiązania w przestrzeni. Zachęcamy do zapoznania się z broszurami oraz filmami, które pomogą Wam zrozumień na czym polega tworzenie obiektów błękitno-zielonej infrastruktury, oraz jak można samodzielnie takie rozwiązania stworzyć.

 1. Broszury instruktażowe dot. zwiększania retencji krajobrazowej
 2. Filmy instruktażowe – jak stworzyć ogród deszczowy

Usługi ekosystemów

Opierają się na najważniejszym światowym mega-zasobie, jakim jest ekosystem. Ekosystem ilustruje funkcjonowanie przyrody. Składa się głównie z roślin, zwierząt, mikroorganizmów, wody, powietrza, pomiędzy którymi zachodzą interakcje. Funkcjonowanie ekosystemów jest podstawą dobrobytu człowieka. Stanowi również najbardziej ekonomicznie uzasadnioną działalność, ponieważ prawie każdy zasób, z którego na co dzień korzysta ludzkość, bezpośrednio lub pośrednio zależy od przyrody. Korzyści, które człowiek czerpie z przyrody, określa się pojęciem usług ekosystemów.

Usługi ekosystemów można podzielić na cztery kategorie:

 • usługi zaopatrujące (provisioning services),
 • usługi regulacyjne (regulating services),
 • usługi podstawowe lub siedliskowe (supporting lub habitat services),
 • usługi kulturowe (cultural services).

Definicja pochodzi z publikacji Fundacji Sendzimira: Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej

Literatura dodatkowa:

 1. Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC
 2. Kronenberg J., Bergier T., Podręcznik wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków, 2010