Menu Zamknij

Warsztat Program zrównoważonego gospodarowania wodami w Warszawie (5.10.2017)

Relacja z warsztatu z interesariuszami dot. programu zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi w Warszawie, 5.10.2017

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozpoczyna realizację programu, który ma na celu propagowanie zrównoważonego korzystania z wód opadowych i powierzchniowych w mieście. Ponieważ jest to zagadnienie bardzo złożone i interdyscyplinarne, prace nad założeniami programu zostały przeprowadzone z udziałem szerokiej grupy urzędników zajmujących się tą tematyką w mieście.

W warsztatach, które odbyły się 5 października 2017 roku wzięło udział około 47 przedstawicieli różnych wydziałów urzędu miasta, dzielnicowych biur ochrony środowiska i infrastruktury, MPWiK, Lasów Miejskich, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Oczyszczania Miasta, KZGW, RZGW. W trakcie kilku godzin intensywnej pracy uczestnicy dokonali diagnozy wyzwań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych przed jakimi stoi miasto. Dzięki wykorzystaniu Piramidy VISIS, która nadała strukturę pracy warsztatowej wzięto pod uwagę wyzwania przyrodnicze, związane z funkcjonowaniem infrastruktury, społeczne i finansowe.

Z dużym zaangażowaniem omówiono kwestię finansowania systemu zarządzania wodami opadowymi, które nie jest jasne w świetle wchodzących za kilka miesięcy w życie zmian w Prawie Wodnym. Z jednej strony skoncentrowano się na obciążeniach jakie pojawią się w związku z uszczelnianiem terenu i ewentualnych opłatach za odprowadzania wody deszczowej, z drugiej nad tym jaki ma być model finansowania skoro środki z tych źródeł mają wspierać funkcjonowanie Wód Polskich i nie wiadomo w jakiej części będą wykorzystywane do rozwiązywania lokalnych problemów.

Zwracano również uwagę na istotne wyzwanie jakim jest świadomość problemu nie tylko wśród mieszkańców ale również urzędników oraz specjalistów (architektów, projektantów itp.). Wskazywano na brak fachowej wiedzy i znajomości rozwiązań szczególnie innowacyjnych np. z zakresu zielonej i błękitnej infrastruktury. Problemem jest też nadążanie z rozwojem infrastruktury za rozwojem miasta oraz inwentaryzacja istniejącego systemu kanalizacji deszczowej.

Kolejne istotne wyzwania, które zdiagnozowano dotyczyły kwestii zwiększania retencji krajobrazowej, bioróżnorodności i gatunków inwazyjnych związanych ze środowiskami wodnymi w mieście, zapewnienia odpowiedniej jakości wód opadowych oraz  zwiększania powierzchni biologicznie czynnej.

Następnie przeanalizowano systemowe powiązania pomiędzy najistotniejszymi wyzwaniami oraz wybrano obszary, w których warto podjąć interwencję. Tematem który wzbudził dużo emocji wśród uczestników były kwestie związane z zarządzaniem, podziałem kompetencji i takim prowadzeniem działań by były jak najlepiej dostosowane do lokalnych uwarunkowań w dzielnicach.

Kolejnym krokiem było wyłonienie strategicznych kierunków działania oraz wypracowanie pilotażowych projektów. Efekty spotkania zostaną podsumowane w raporcie, który posłuży gospodarzom warsztatu do dalszych prac nad programem.

Warsztaty poprowadzili trenerzy Fundacji Sendzimira, w ramach projektu „Warszawa chwyta wodę”realizowanego na zlecenie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy.

Podobne wpisy