Menu Zamknij

Programy dofinansowań na retencję dla gmin

Programy dotacyjne to nie tylko gminne inicjatywy, wspierające indywidualne gospodarstwa domowe. Do walki z szerzącą się suszą wkraczają także ogólnopolskie programy oraz wojewódzkie inicjatywy. Z ofert przedstawionych poniżej skorzystać mogą gminy.

? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Oferta dofinansowań skierowana jest do samorządów terytorialnych realizujących zadania w zakresie retencji na obszarach wiejskich. Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”) poprzez finansowanie zadań związanych z retencją na wsi.

? Dane kontaktowe:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
(22) 45 90 100
www.nfosigw.pl

INFORMACJE:

Program: Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska – finansowanie retencji na wsi

Podstawa prawna: Ustawy i rozporządzenia wskazane w Regulaminie

Miejsce składania wniosków: Wniosek należy sporządzić w języku polskim przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” – retencja na wsi

Forma wsparcia: dotacja do 70% kosztów kwalifikowalnych

Dla kogo: jednostki samorządu terytorialnego

Źródło: www.nfosigw.pl


? Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Projekt skierowany jest do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które chcą zrealizować przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi. Wsparcie udzielane będzie zarówno w formie dotacji, jak również dotacji i pożyczek. Kwota dotacji uzyskana w ramach projektu może stanowić maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych i nie może ona przekraczać 40 tys. zł na jednego beneficjenta. Nabór rozpoczął się 8 lipca 2020 i potrwa do 30 września 2020 r. W szczególności dotowane będą rozwiązania, które posiadać będą wszelkie uzgodnienia techniczne, ale także te, które zmniejszą odpływ opadu obliczeniowego o 70% do kanalizacji.

? Dane kontaktowe:

Poznań – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(61) 845 62 00
www.wfosigw.poznan.pl/regulamin, artykuł, dokumenty

INFORMACJE:

Program: Gospodarowaniem wodami opadowymi i roztopowymi

Podstawa prawna: Ustawy i rozporządzenia wskazane w Regulaminie

Miejsce składania wniosków: Wniosek należy sporządzić w języku polskim przy użyciu Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej Funduszu: www.generator.wfosgw.poznan.pl

Forma wsparcia: dotacja do 50% kosztów (maks. 40 tys. zł) bądź pożyczka

Dla kogo: wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe

Źródło: www.wfosigw.poznan.pl/regulamin


? Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Co prawda projekt nie jest skierowany bezpośrednio do mieszkańców, lecz a pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego mieszkańcy stają się końcowymi beneficjentami korzyści płynących z realizacji projektu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych” zachęca gminy do pozyskiwania środków dla swoich mieszkańców. W ramach jednego wniosku gmina może pozyskać środki w wysokości 70% kosztów, dla 20 realizacji, a koszt dofinansowania na jedną realizacje nie może być wyższy niż 5 tys. zł. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do 30.09.2021 roku.

? Dane kontaktowe:

Łódź – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(42) 663 41 00
www.wfosigw.lodz.pl, program priorytetowy WFOŚiGW w Łodzi

INFORMACJE:

Program: DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych

Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi nr 89/X/2019 z dnia 24.10.2019 r.

Miejsce składania wniosków: siedziba WFOŚiGW w Łodzi, ul. Dubois

Forma wsparcia: dotacja w wysokości 70% kosztów realizacji w wysokości max. 5 tys. zł

Dla kogo: dla jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gmin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej z terenu województwa łódzkiego oraz mieszkańcy – osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub innymi użytkownikami nieruchomości, posiadającymi tytuł prawny umożliwiający dysponowanie nimi na cele budowlane, na okres realizacji zadania i nie krótszy niż 3 lata od dnia jego zakończenia

Źródło: www.wfosigw.lodz.pl


? Dofinansowania dla miast pow. 100 tys. mieszkańców

Konkurs dedykowany jest miastom o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. bądź którego gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km2. Wnioskodawcą może być także jednostka, w której projekt dot. zagospodarowania wód opadowych jest ujęty w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa. Wnioskodawcą może być jednostka samorządu terytorialnego ale także podmiot mogące świadczyć usługi a ramach zadań zleconych przez JST. Dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków ruszy 29 czerwca i potrwa do 28 sierpnia 2020 r. Wniosek można będzie złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (https://gwd.nfosigw.gov.pl) bądź w formie tradycyjnej.

? Dane kontaktowe:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
(22) 45 90 100
www.poiis.nfosigw.gov.pl, www.portalkomunalny.pl

Dofinansowania dla miast pow. 100 tys. mieszkańców

Program: budowa, rozbudowa lub remont sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiorników wód opadowych dla samorządów miejskich.

Podstawa prawna: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Miejsce składania wniosków: Wniosek będzie można złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (https://gwd.nfosigw.gov.pl) oraz w formie tradycyjnej za pośrednictwem poczty na adres: ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa.

Forma wsparcia: dofinansowanie, które może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych.

Dla kogo: miasto o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. bądź którego gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km2; jednostka, w której projekt dot. zagospodarowania wód opadowych jest ujęty w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa; wnioskodawcą może być jednostka samorządu terytorialnego ale także podmiot mogące świadczyć usługi a ramach zadań zleconych przez JST.

Źródło: www.poiis.nfosigw.gov.pl, www.portalkomunalny.pl


fot. portalkomunalny.pl

Podobne wpisy