Menu Zamknij

Dofinansowanie na deszczówkę w Gdyni

Urząd Miasta Gdyni stara się zachęcać mieszkańców do tworzenia miejsc sprzyjających retencji oraz do magazynowania wody opadowej.

? Dane kontaktowe:

Gdynia – Referat Ekorozwoju Wydział Środowiska,
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
(58) 668 84 80, 668 84 73
www.gdynia.pl

Program: Dotacje celowe na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji służących do gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXII/728/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 września 2020 r., Art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska

Miejsce składania wniosków: w kancelarii Urzędu Miasta Gdyni lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Środowiska, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia, 81-382

Dofinansowanie: 80% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych wykonanej inwestycji, maksymalnie do 10 000 zł.
Do dofinansowania kwalifikowane są inwestycje zrealizowane po dacie podpisania umowy z Gminą Miasta Gdyni.

Dla kogo: właściciele i współwłaściciele nieruchomości, osoby fizyczne, osoby prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy

Budowa: ogród deszczowy w gruncie lub w pojemniku, urządzenia retencyjno-rozsączające, oczka wodne o charakterze retencyjnym, otwarte zbiorniki retencyjne i retencyjno-filtracyjne, zamknięte systemy ogrodowe na wodę deszczową (zbiorniki naziemne i podziemne), nawierzchnie przepuszczalne ścieżek i podjazdów.

Źródło: www.gdynia.pl/mieszkaniec, www.gdynia.pl/bip

 

Podobne wpisy