Nature based solutions

Nature based solutions (NBS) – rozwiązania oparte na przyrodzie, czyli takie, które Komisja Europejska definiuje jako„ opłacalne (wydajne ekonomicznie), dostarczające równocześnie korzyści natury ekologicznej, ekonomicznej i społecznej, a także wspierające adaptację do zmian klimatu. Rozwiązania te wprowadzają do miast i innych obszarów lądowych i wodnych zagospodarowanych przez człowieka, elementy i procesy występujące w naturze i w krajobrazie nieprzekształconym, poprzez działania systemowe, zaadaptowane do warunków lokalnych i efektywne pod względem korzystania z zasobów“.
Grafiki są efektem projektu GrowGreen i pochodzą ze strony: www.wroclaw.pl

Więcej informacji o rozwiązaniach opartych na przyrodzie zajdziesz:

  1. Nature Based Solutions na Stronie Komisji Europejskiej
  2. Kabish N., Korn H., Stadler J., Bonn A., Nature Based Solutions to Climate Change Adaptation in Urban Areas, Springer Open
  3. Cohen-Shacham, E., Walters, G., Janzen, C. and Maginnis, S. (eds.) (2016), Nature-based Solutions to address global societal challenges, Gland, Switzerland: IUCN. xiii + 97pp