Menu Zamknij

Program NeighbourSpace: Przekształcanie niezagospodarowanych przestrzeni w obszary zieleni (Chicago, USA)

Organizacja pozarządowa NeighborSpace nabywa niezagospodarowane działki, a następnie oddaje je w zarząd społecznościom lokalnym. NeighborSpace wspiera lokalne grupy w zarządzaniu małymi parkami, ogrodami i brzegami rzek w Chicago. Nieruchomości nabyte od miasta (zwykle za $1) są przekształcane w obszary zieleni i nie powstają na nich nowe budynki.

Chicago, od 1996 r.

Do jakiego elementu środowiska  praktyka się odnosi?

Drzewa, rośliny

Inicjator

NeighborSpace we współpracy z 3 instytucjami: miastem Chicago, Chicago Park District oraz Forest Preserve District of Cook County.

Kontakt

E-mail: info@neighbor-space.org

Do jakiej kategorii usług ekosystemów odnosi się dobra praktyka? 

  • produkcja dóbr – produkcja żywności;
  • regeneracja – procesy krążenia i filtracji (oczyszczanie powietrza i wody);
  • stabilizacja – częściowa stabilizacja klimatu (ograniczenie efektu miejskiej wyspy ciepła), regulowanie cykli hydrologicznych (gospodarka wodą deszczową), ochrona przed promieniowaniem UV, lepsze warunki siedliskowe dla zwięrząt;
  • jakość życia – funkcja estetyczna, inspiracja kulturowa i intelektualna, spokój,  zmniejszenie natężenia hałasu, wzrost wartości nieruchomości, zwiększenie oszczędności energii

Jaki problem wymaga rozwiązania?

W mieście nie ma wystarczającej liczby otwartych przestrzeni. Wg badania przeprowadzonego w 1993 roku miasto nie zapewnia  mieszkańcom równego dostępu do terenów rekreacyjnych – 63% mieszkańców mieszka na terenach, gdzie parki są zatłoczone lub usytuowane za daleko.

Chciago zostało sklasyfikowane na 18 miejscu (na 20 możliwych) wśród porównywalnych miast  pod względem stosunku powierzchni terenów zieleni do liczby ludności. W tym samym czasie wiele nieużytkowanych działek mogło być zagospodarowanych i przekształconych w otwarte publiczne obszary zieleni. Z drugiej strony utworzone przez lokalne społeczności ogrody i parki były likwidowane, aby zaspokoić potrzeby rozwijającego się miasta.

Jakie jest rozwiązanie?

Aby rozwiązać problem miasto Chicago, Chicago Park District oraz Forest Preserve District of Cook County utworzyły NeighborSpace – organizację pozarządową, która współpracuje z mieszkańcami, firmami, różnymi organizacjami i instytucjami publicznymi w celu zachowania i powiększania zarządzanych przez społeczności lokalne otwartych przestrzeni w mieście.

Grupa min. 3 osób (inicjatorzy) zaniepokojonych kwestiami własności i przyszłości przyległych do ich posesji nieruchomości może zwrócić się do NeighborSpace by ta nabyła pobliską nieużytkowaną działkę. Gdy nieruchomość przejdzie na własność organizacji, inicjatorzy zawierają długoterminowe porozumienie z NeighborSpace i stają się Liderem Ogrodu.  Następnie liderzy nawiązują współpracę z lokalną organizacją pozarządową lub inną grupą znającą lokalną społeczność i jej potrzeby (np. szkoła, kościół itp.). Wszyscy oni dbają o zapewnienia stałego i efektywnego wykorzystania działki. Sukces programu zależy od lokalnych liderów i poziomu zaangażowania społeczności. Oprócz inicjatorów wymagane jest by nie mniej niż 10 osób zadeklarowało udział w sprawowaniu zarządu nad nieruchomością.

NeighborSpace zapewnia podstawowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla tych, którzy użytkują ziemię. Organizacja pomaga także w znalezieniu firm, które mogłyby dostarczać materiałów ogrodniczych, środków finansowych, wsparcia technicznego oraz przeszkolić lokalną grupę, by ta stworzyła i utrzymała obszar zieleni.

Obecnie NeighborSpace jest właścicielem 57 miejsc, a na kolejne 4 lokalizacje ma zawarte długoterminowe dzierżawy. Miejsca te są ulokowane w 31 okręgach miasta. Ponad 20 kolejnych miejsc jest na etapie rewizji lub procesu nabycia.

Jaki jest budżet projektu?

Aktywa w 2009: $4 255 316

Czy takie rozwiązanie zostało wykorzystane gdzieś jeszcze?

NeighborSpace of Baltimore County (od 2002)

Dobrą praktykę opisała Joanna Klak 

Podobne wpisy