O Fundacji

logo Fundacji SendzimiraFundacja Sendzimira inicjuje i wspiera projekty edukacyjne, badawcze i praktyczne mające na celu poprawę kondycji środowiska naturalnego i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Uczestniczy w inicjatywach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, których celem jest polepszenie jakości życia ludzi z zachowaniem równowagi przyrodniczej i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Fundacja Sendzimira przywiązuje szczególną uwagę do budowania trwałych i partnerskich relacji z instytucjami, społecznościami lokalnymi oraz uczestnikami realizowanych projektów.

Fundacja Sendzimira realizuje projekty partycypacyjne, edukacyjne, szkoleniowe i praktyczne skierowane do przedstawicieli społeczności lokalnych, biznesu, organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego.

Nasze projekty można podzielić na trzy kategorie:

  • projekty partycypacyjne – wspierające procesy partycypacyjnego podejmowania decyzji, konsultacji społecznych; służące wypracowaniu procedur i rozwiązań z udziałem różnorodnych grup interesariuszy; dostarczające narzędzi służących uspołecznianiu zarządzania zróznoważonym rozwojem na poziomie lokalnym;
  • projekty edukacyjne – popularyzujące wiedzę i dobre praktyki z zakresu zrównoważonego rozwoju
    w formie warsztatów, szkoleń oraz publikacji;
  • projekty praktyczne – wdrażające praktyczne rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, czy inne działania i realizacje służące zrównoważonemu rozwojowi lokalnemu.