Raport z projektu lokalnego Akademii Letniej WZR 2012 „Zrównoważony Rozwój Turystyki w Rejonie Półwyspu Helskiego”

Raport, zawiera propozycje, które mogą pomóc rozwiązać kluczowe problemy w rejonie Półwyspu Helskiego. Z jednej strony atrakcyjnego turystycznie, z drugiej – cennego przyrodniczo. Turystyka i ochrona środowiska nie muszą być ze sobą sprzeczne, a kluczem do ich pogodzenia jest zrównoważony rozwój.

Projekt zrównoważony rozwój lokalny 2012

(XV edycja Akademii letniej WZR)

„Zrównoważony Rozwój Turystyki w Rejonie Półwyspu Helskiego”

Raport można przeczytać TUTAJ.

Opracowany raport może posłużyć jako pomoc w poszukiwaniu rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym głównie sektora turystycznego. Raport opracowany został przy wykorzystaniu metody ISIS (wskaźniki, systemy,innowacje, strategie; ang. Indicators, Systems, Innovations, Strategies), służącej do efektywnego planowania zrównoważonego rozwoju w społecznościach lokalnych.

Celem badań terenowych przedstawionych w pierwszej części raportu było określenie liczby turystów, odpadów plastikowych oraz zmieraczków plażowych. Badania ankietowe zostały przeprowadzone w celu określenia sposobu postrzegania i preferencji turystów na północnych plażach Półwyspu Helskiego.

W celu zrozumienia kluczowych problemów i trendów na obszarze projektu użyty został zestaw wskaźników będący wynikiem badań terenowych, ankiet, rozmów z interesariuszami oraz ogólnej analizy sytuacji. Sezonowość zatrudnienia, ekonomiczna przewaga sektora turystycznego nad innymi branżami, wzmożony stopień emigracji oraz utrudniony dostęp do edukacji są głównymi problemami nękającymi społeczność regionu. Pogłębione badania systemowe ukazały kompleksowość problemów opisywanych w raporcie. Wskazują one na tzw. punkty wzmocnienia (ang. leverage points), zmiana których mogłaby zostać wprowadzona w celu polepszenia działania całego systemu zrównoważonego rozwoju Półwyspu.

Opisane w raporcie innowacje są odpowiedzią na wskazane wcześniej problemy, jakie stoją przed zrównoważonym rozwojem tego regionu.

Cztery propozycje, którym w raporcie poświęcono więcej uwagi, to:

  • Zrównoważony System Transportu Publicznego
  • Helskie Centrum Poznawcze
  • Lokalne Forum i Ekostandard
  • Festiwal “Rybacka Jesień”