Raport z projektu lokalnego Akademii Letniej WZR 2011: „Łódź Europejską Zieloną Stolicą do 2020 roku”

Raport powstał w efekcie realizacji projektu zrównoważony rozwój lokalny w ramach Akademii letniej WZR w 2011 roku w Łodzi.

Raport można pobrać w CAŁOŚCI lub przeczytać poszczególne części:

ROZDZIAŁ I Wyzwania dla zrównoważonego rozwoju Łodzi

Rozdział zawiera charakterystykę Łodzi oraz opis wyzwań w kontekście zrównoważonego rozwoju miasta. Opisano aktualnie wdrażane i trwające procesy, uwzględniono także istotę partycypacji oraz ochrony zasobów naturalnych.

ROZDZIAŁ II Wprowadzenie do projektu

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się wiele nowych wyzwań, którym muszą sprostać władze lokalne oraz zainteresowane podmioty. Najważniejszą kwestią jest ochrona środowiska, poprawa jakości życia oraz zapewnienie odpowiedniego planu zagospodarowania przestrzennego. Zrównoważony rozwój oraz prawidłowa identyfikacja i wykorzystanie usług świadczonych przez ekosystemy miejskie powinny stać się celami działalności dla współczesnych miast.

ROZDZIAŁ III Bariery dla zachowania drzew w miastach i sposoby pokonywania tych barier

Liczba drzew w centrach dużych miast w Polsce zmniejsza się. Ponadto warunki życia drzew w ostatnich 10 latach uległy pogorszeniu. Negatywny wpływ na sytuację drzew w polskich miastach mają bariery społeczne i administracyjne. By je przezwyciężyć zidentyfikowano szereg rozwiązań.

ROZDZIAŁ IV Dobre praktyki zarządzania usługami ekosystemów

Rozdział zawiera rekomendacje dla miasta Łodzi w zakresie rozwoju efektywnego zarządzania usługami ekosystemów w kontekście planów zdobycia tytułu Europejskiej Zielonej Stolicy przed 2020 rokiem. Proponowany plan zarządzania podzielony został na trzy etapy – począwszy od etapu, w którym zaprezentowano proste i relatywnie tanie praktyki, skończywszy na projektach wymagających zaangażowania większej ilości czasu i kapitału.

ROZDZIAŁ V Wycena usług ekosystemów na przykładzie drzew przyulicznych w centrum Łodzi

Wycena usług ekosystemu pomaga określić ekonomiczną wartość dóbr i usług dostarczanych przez ekosystem. Oszacowanie wartości tego rodzaju dóbr i usług jest trudne, ale wydaje się niezbędne w procesie podejmowania długoterminowych decyzji ekonomicznych. Poniższy rozdział wyjaśnia proces wyceny usług drzew przyulicznych w centrum Łodzi. Wstępne wyniki badania wskazują, że mieszkańcy miasta preferują sadzenie drzew w tych miejscach, gdzie ich do tej pory nie było.

ROZDZIAŁ VI Analiza interesariuszy

W pierwszej części rozdziału zamieszczona została krótka definicja terminu „interesariusz” oraz opis głównych grup interesu, które powinny być wzięte pod uwagę przy formułowaniu strategii ubiegania się przez Łódź o tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy przed rokiem 2020. W drugiej części, w oparciu o narzędzie dyfuzji innowacji „Ameba”, określono role, jakie poszczególne grupy interesariuszy mogą odegrać w procesie realizacji tej strategii. Wspomniano również, w jaki sposób każdą z grup interesu można motywować do zaangażowania się w ideę Europejskiej Zielonej Stolicy.

ROZDZIAŁ VII Wskaźniki i trendy zrównoważonego rozwoju Łodzi

Rozdział przedstawia wskaźniki i trendy zrównoważonego rozwoju dla Łodzi określone przy użyciu narzędzia Compass. Wszystkie wskaźniki zostały przedyskutowane przez reprezentantów interesariuszy co umożliwiło zrozumienie oraz oszacowanie obecnej sytuacji i możliwości rozwoju. Wskaźniki i trendy pomagają nam obserwować problemy oraz reagować zanim się nasilą. Wskaźniki te powstały w oparciu o publiczny udział i długoterminową obserwację, dlatego też są one zrozumiałe nie tylko dla ekspertów.

ROZDZIAŁ VIII Podejście systemowe, diagram pętli przyczynowych

Rozwiązywanie problemów wymaga podejście systemowego, rozpoznania wszystkich przyczyn danego problemu i zdefiniowania następstw podjętych działań. W rozdziale przedstawiono przykłady wykorzystania podejścia systemowego w rozwiązaniu niektórych problemów miasta Łodzi.

ROZDZIAŁ IX Innowacje

W oparciu o mapy systemowe (patrz Rozdział VIII) zidentyfikowano miejsca, w których możliwa jest skuteczna interwencja mająca na celu rozwiązanie danego problemu. W rozdziale szczegółowo opisano zaproponowane innowacje.

RODZIAŁ X Podsumowanie

Niniejszy raport przedstawia wyniki projektu lokalnego „Łódź jako Europejska Zielona Stolica do 2020 roku”, którego cele były następujące: oszacowanie wartości usług ekosystemów w Łodzi, wsparcie wysiłków miasta ubiegającego się o tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy, promowanie wdrażania innowacji w zarządzaniu lokalnym i ułatwianie korzystania z nich oraz pomoc w dalszym rozwoju badań w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. W tym celu przeprowadzono badania opinii mieszkańców miasta, wywiady z lokalnymi władzami i zorganizowano spotkania z ekspertami.

Załączniki: