Miejskie retencjonowanie wód opadowych

Zmiany klimatu coraz silniej oddziałują na jakość życia w mieście. Wahania temperatur, tworzenie się wysp ciepła, intensywne opady deszczu i związane z nimi miejscowe podtopienia czy długotrwałe susze stały się wyzwaniem dla wszystkich polskich miejscowości.

Dotacje dla mieszkańców na obiekty małej retencji

Zwiększenie retencji krajobrazowej w mieście oraz lepsze wykorzystanie wód opadowych stało się nieodzowne dla adaptacji do zachodzących zmian klimatycznych. Dlatego też pojawiły się pierwsze programy dotowania małej retencji, zachęcające mieszkańców i biznes do inwestowania w te rozwiązania.

Trójmiasto, Kraków, Wrocław i… Lublin

Pionierami w tym obszarze są Sopot, Gdynia, Kraków, Wrocław, w październiku 2019 r. program uruchomiła Warszawa a od 27 lutego 2020 roku deszczówkę zbierać mogą także mieszkańcy i mieszkanki Lublina. Kolejność wymienionych miast nie jest przypadkowa, gdyż właśnie pomorskie miejscowości w 2011 r. zainicjowały programy gospodarowania deszczówką.

–> Sopot i Gdynia

Urzędy Miasta Sopotu oraz Gdyni starają się zachęcać mieszkańców do tworzenia miejsc sprzyjających retencji oraz do magazynowania wody opadowej. Informacji o dofinansowaniu mieszkańcy mogą szukać w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopot oraz kancelarii Urzędu Miasta Gdyni. Dofinansowanie może wynieść do 50% kosztów realizacji (do 1000 zł dla budynku jednorodzinnego i do 5000 zł dla wielorodzinnego) w Sopocie i nie więcej niż 60% poniesionych kosztów (do kwoty 10 000 zł) w Gdyni. Miasta promują powstawanie ogrodów deszczowych, muld, studni chłonnych, podziemnych jak i nadziemnych zbiorników na wodę opadową z dachu.

–> Kraków

„Krakowski program małej retencji wód opadowych” to program dla osób fizycznych i prawnych, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorców, realizowany od 2014 r. Krakowianie mogą ubiegać się o dofinansowanie wynoszące do 50% kosztów na realizację zadania, lecz o kwocie nie większej niż 5000 zł. Wnioski  można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do Urzędu Miasta Krakowa. Wzór formularza i warunki przyznawania dotacji dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Celem programu jest zachęcenie mieszkańców Krakowa do tworzenia systemów deszczowych, które gromadzą i wykorzystują wodę deszczową, aby rozwiązać problem z jej odprowadzeniem, ale także  przyczynić się do zmniejszenia zużycia wody pitnej.

–> Wrocław

W sierpniu 2019 r.  miasto Wrocław uruchomiło program „Złap deszcz”, który ma zachęcić właścicieli działek do współtworzenia ekologicznego miasta. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem mieszkańców, ponieważ dofinansowanie może wynieść do 80%, przy kwocie nie większej niż 5000 zł. Do września 2019 r. cała pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w 2019 r., tj. 250 000 zł została wykorzystana, a na terenie Wrocławia zainstalowanych zostanie ok. 80 pojemników naziemnych i podziemnych, pięć ogrodów deszczowych i kilka studni chłonnych. Ze względu na duże zainteresowanie władze Wrocławia przewidują kolejne edycje programu.

–> Warszawa

Od października 2019 r. ruszył także program „Warszawa dla klimatu”. Mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie związane z zagospodarowaniem wody deszczowej. Urząd miasta pokryje nawet do 80% kosztów. Trzeba się liczyć z tym, iż dla osób fizycznych maksymalna kwota to 4000 zł, a dla podmiotów prawnych – 10 000 zł. Zachęcamy mieszkańców m.st. Warszawy do zaprzyjaźnienia się z błękitno-zieloną infrastrukturą, której przykłady możecie znaleźć na naszej Mapie Miejsc Sprzyjających Retencji!

–> Lublin

27 lutego 2020 r. Rada Miasta Lublina przyjęła uchwałę dot. Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina. W ramach programu o dotację ubiegać mogą się wyłącznie osoby fizyczne – właściciele, użytkownicy wieczyści lub posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Lublina. Osoby niebędące właścicielami lokali mieszkalnych lub nieruchomości muszą posiadać zgodę właściciela nieruchomości na udział w Programie.

Zainteresowani mieszkańcy otrzymają zwrot 70% kosztów poniesionych na realizację zadania objętego Programem – maksymalnie 5 tys. zł

Wszystkim zainteresowanym przekazujemy poniżej spis numerów kontaktowych oraz stron internetowych, na których znaleźć można więcej informacji na temat zasad i form przyznawania dofinansowań.

Dane kontaktowe:

 1. Sopot – Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska:
  (58) 521 37 94, 521 37 87
  www.bip.sopot.pl
 2. Gdynia – Wydział Środowiska Referat Ekorozwoju:
  (58) 668 84 80, 668 84 73
  www.gdynia.pl
 3. Kraków – Wydział Kształtowania Środowiska:
  (12) 616 88 72, 616 88 74
  www.bip.krakow.pl
 4. Wrocław – Biuro Wody i Energii:
  (71) 777 86 88, 777 89 80
  www.bip.um.wroc.pl
 5. Warszawa – Biuro Ochrony Środowiska:
  (22) 443 25 74, 443 25 77, 443 25 86, 443 25 92
  ulotka, www.bip.warszawa.pl,
 6. Lublin – Wydział Gospodarki Komunalnej:
  (81) 466 31 50
  www.lublin.eu, uchwała

Dofinansowania na zbieranie deszczówki:

 1. Sopot (od 2011 r.)

  Program:

  Podstawa prawna: Uchwała Nr IV-48-2019 – zasady udzielania dotacji

  Miejsce składania wniosków: w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska UMS

  Dofinansowania: 50 % kosztów, nie więcej niż 1 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 5 tys. zł dla wielorodzinnego

  Dla kogo: osoby prywatne, jak też wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy

  Budowa: ogrody deszczowe, muldy, studnie chłonne, podziemne zbiorniki, naziemny zbiornik na wodę opadową z dachu

  Liczba dofinansowanych inwestycji:

  Źródło: www.aquai.pl, www.bip.sopot.pl

 2. Gdynia

  Program:

  Podstawa prawna: Uchwała Nr XLIV/1278/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 r., Art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska

  Miejsce składania wniosków: w kancelarii Urzędu Miasta Gdyni lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Środowiska, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia, 81-382

  Dofinansowanie: 60% poniesionych kosztów, do kwoty 10 tys. zł

  Dla kogo: właściciele i współwłaściciele nieruchomości, osoby fizyczne, osoby prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy

  Budowa: ogród deszczowy

  Liczba dofinansowanych inwestycji:

  Źródło: www.gdynia.pl/mieszkaniec, www.gdynia.pl/bip

 3. Kraków (od 2014 r.)

  Program: Krakowski program małej retencji wód opadowych

  Podstawa prawna: uchwała nr LXXX/1223/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r.

  Miejsca składania wniosków: Urząd Miasta Krakowa, Kancelaria Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3/4, Punkt Obsługi Mieszkańców os. Zgody 2 – pokój 7 lub wysyłać na adres: Wydział Kształtowania Środowiska UMK, 31-949 Kraków, os. Zgody 2

  Dofinansowanie: 50% poniesionych kosztów na realizację zadania objętego Programem, lecz nie więcej niż 5000 zł

  Dla kogo: osoby dysponujące tytułem własności, osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy

  Budowa: systemy deszczowe do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych

  Liczba dofinansowanych inwestycji:

  Źródła: www.bip.krakow.pl, www.krakow.pl

 4. Wrocław (od 2 sierpnia 2019 r.)

  Program: Złap deszcz

  Podstawa prawna: Uchwała Nr  XII/302/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019r.

  Miejsce składania wniosków: Biuro Wody i Energii Urzędu Miejskiej Wrocławia (ul. Świdnicka 53, I piętro, pok. 106)

  Dofinansowanie: do 80%, nie więcej niż 5000 zł

  Dla kogo: osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do działki na obszarze objętym programem

  Budowa: ogrody deszczowe, studnie, beczki, instalacje do gromadzenia wody z dachów

  Liczba dofinansowanych inwestycji: oficjalne informacje upublicznione zostaną w 2020 r.

  Źródła: www.tuwroclaw.com, www.wroclaw.pl, www.bip.um.wroc.pl

 5. Warszawa (od 1 września 2019 r.)

  Program: Warszawa dla klimatu

  Podstawa prawna: Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji na inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

  Miejsce składania wniosków: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy

  Dofinansowania: do 80%, dla osób fizycznych maksymalna kwota to 4 000 zł, dla podmiotów prawnych to 10 000 zł

  Dla kogo: osoby fizyczne jak i podmioty prawne

  Budowa: przydomowy zbiornik na deszczówkę, studnia chłonna lub inne urządzenia służące małej retencji

  Źródło: www.warszawa.naszemiasto.pl, www.um.warszawa.pl, www.bip.warszawa.pl

 6. Lublin (od 27 lutego 2020 r.)

  Program: „Złap deszczówkę”

  Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Lublina w sprawie przyjęcia Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina wraz z zasadami udzielania dotacji celowej

  Miejsce składania wniosków: jeszcze nie ma

  Dofinansowania: do 70%, dla osób fizycznych maksymalna kwota to 5 000 zł.

  Dla kogo: osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Lublina

  Budowa: systemy deszczowe do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania

  Źródło: www.lublin.eu, uchwała


Bibliografia:

 1. https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci-2,3664/ogrod-deszczowy-na-susze-i-na-deszcz,539595
 2. https://www.gdynia.pl/bip/sprawy-do-zalatwienia,111/dofinansowanie-wykonania-ogrodu-deszczowego,526816
 3. http://aquai.pl/wez-dotacje-na-zagospodarowanie-deszczowki/
 4. https://www.sopot.pl/aktualnosc/7637/oszczedzajmy-wode-pitna-budujmy-zbiorniki-na-deszczowke
 5. https://bip.sopot.pl/a,17002,zasady-udzielania-i-rozliczania-dotacji-celowych-ze-srodkow-budzetu-gminy-miasta-sopotu-na-dofinanso.html
 6. http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=59487&_ga=2.98411487.1188286309.1568020984-431364853.1568020984
 7. http://krakow.pl/aktualnosci/79221,29,komunikat,miasto_doplaci_do_zbierania_deszczowki.html
 8. https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,wroclawski-magistrat-zacheca-do-lapania-deszczowki-mozna-dostac-5-tys-zl-i-specjalna-beczke,wia5-3266-49288.html
 9. https://www.wroclaw.pl/srodowisko/zlap-deszcz
 10. https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/juz-jest-projekt-programu-zlap-deszczowke,276,1945,1.html
 11. https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada_miasta_lublin/viii_kadencja/projekty_uchwal/16_sesja_27-02-2020/629_1.pdf

 

tekst: Marta Kamińska