Miejskie retencjonowanie wód opadowych

Zmiany klimatu coraz silniej oddziałują na jakość życia w mieście. Wahania temperatur, tworzenie się wysp ciepła, intensywne opady deszczu i związane z nimi miejscowe podtopienia czy długotrwałe susze stały się wyzwaniem dla wszystkich polskich miejscowości.

Dotacje dla mieszkańców na obiekty małej retencji

Zwiększenie retencji krajobrazowej w mieście oraz lepsze wykorzystanie wód opadowych stało się nieodzowne dla adaptacji do zachodzących zmian klimatycznych. Dlatego też pojawiły się pierwsze programy dotowania małej retencji, zachęcające mieszkańców i biznes do inwestowania w te rozwiązania.

Trójmiasto, Kraków, Wrocław i… wiele innych

Pionierami w tym obszarze są Sopot, Gdynia, Kraków, Wrocław, w październiku 2019 r. program uruchomiła Warszawa a od 27 lutego 2020 roku deszczówkę zbierać mogą także mieszkańcy i mieszkanki Lublina. Wciąż docierają do nas informacje o podejmowaniu uchwał uruchamiających programy retencyjne w kolejnych miastach.
Poniższa kolejność wymienionych miast nie jest natomiast przypadkowa, ponieważ to właśnie pomorskie miejscowości w 2011 r. zainicjowały programy gospodarowania deszczówką.


🟦 Sopot i Gdynia

Urzędy Miasta Sopotu oraz Gdyni starają się zachęcać mieszkańców do tworzenia miejsc sprzyjających retencji oraz do magazynowania wody opadowej. Informacji o dofinansowaniu mieszkańcy mogą szukać w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopot oraz kancelarii Urzędu Miasta Gdyni. Dofinansowanie może wynieść do 50% kosztów realizacji (do 1 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i do 5 tys. zł dla wielorodzinnego) w Sopocie i nie więcej niż 60% poniesionych kosztów (do kwoty 10 tys. zł) w Gdyni. Miasta promują powstawanie ogrodów deszczowych, muld, studni chłonnych, podziemnych jak i nadziemnych zbiorników na wodę opadową z dachu.

📞 Dane kontaktowe:

Sopot – Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
(58) 521 37 94, 521 37 87
www.bip.sopot.pl

Gdynia – Wydział Środowiska Referat Ekorozwoju
(58) 668 84 80, 668 84 73
www.gdynia.pl


🟦 Kraków

„Krakowski program małej retencji wód opadowych” to program dla osób fizycznych i prawnych, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorców, realizowany od 2014 r. Krakowianie mogą ubiegać się o dofinansowanie wynoszące do 50% kosztów na realizację zadania, lecz o kwocie nie większej niż 5 tys. zł. Wnioski  można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do Urzędu Miasta Krakowa. Wzór formularza i warunki przyznawania dotacji dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Celem programu jest zachęcenie mieszkańców Krakowa do tworzenia systemów deszczowych, które gromadzą i wykorzystują wodę deszczową, aby rozwiązać problem z jej odprowadzeniem, ale także  przyczynić się do zmniejszenia zużycia wody pitnej.

📞 Dane kontaktowe:

Kraków – Wydział Kształtowania Środowiska
(12) 616 88 72, 616 88 74
www.bip.krakow.pl


🟦 Wrocław

W sierpniu 2019 r.  miasto Wrocław uruchomiło program „Złap deszcz”, który ma zachęcić właścicieli działek do współtworzenia ekologicznego miasta. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem mieszkańców, ponieważ dofinansowanie może wynieść do 80%, przy kwocie nie większej niż 5 tys. zł. Do września 2019 r. cała pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w 2019 r., tj. 250 tys. zł została wykorzystana, a na terenie Wrocławia zainstalowanych zostanie ok. 80 pojemników naziemnych i podziemnych, pięć ogrodów deszczowych i kilka studni chłonnych. Ze względu na duże zainteresowanie władze Wrocławia przewidują kolejne edycje programu.

📞 Dane kontaktowe:

Wrocław – Biuro Wody i Energii
(71) 777 86 88, 777 89 80
www.bip.um.wroc.pl


🟦 Warszawa

Od października 2019 r. ruszył także program „Warszawa dla klimatu”. Mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie związane z zagospodarowaniem wody deszczowej. Urząd miasta pokryje nawet do 80% kosztów. Trzeba się liczyć z tym, iż dla osób fizycznych maksymalna kwota to 4 tys. zł, a dla podmiotów prawnych – 10 tys. zł. Zachęcamy mieszkańców m.st. Warszawy do zaprzyjaźnienia się z błękitno-zieloną infrastrukturą, której przykłady możecie znaleźć na naszej Mapie Miejsc Sprzyjających Retencji!

📞 Dane kontaktowe:

Warszawa – Biuro Ochrony Środowiska
(22) 443 25 19, 443 25 62, 443 25 74, 443 25 77, 443 25 86, 443 25 92
ulotka, www.bip.warszawa.pl, ogłoszenie o naborze dodatkowym


🟦 Lublin

27 lutego 2020 r. Rada Miasta Lublina przyjęła uchwałę dot. Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina. W ramach programu o dotację ubiegać mogą się wyłącznie osoby fizyczne – właściciele, użytkownicy wieczyści lub posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Lublina. Osoby niebędące właścicielami lokali mieszkalnych lub nieruchomości muszą posiadać zgodę właściciela nieruchomości na udział w Programie.
Zainteresowani mieszkańcy otrzymają zwrot 70% kosztów poniesionych na realizację zadania objętego Programem – maksymalnie 5 tys. zł
Wszystkim zainteresowanym przekazujemy poniżej spis numerów kontaktowych oraz stron internetowych, na których znaleźć można więcej informacji na temat zasad i form przyznawania dofinansowań.

📞 Dane kontaktowe:

Lublin – Wydział Gospodarki Komunalnej
(81) 466 31 50
www.lublin.eu, uchwała 


🟦 Zielonki

23 kwietnia 2020 r. w podkrakowskiej gminie Zielonki ruszył program „Jestem eko! Łapię deszcz”. To kolejna inicjatywa władz gminy służąca zatrzymaniu wody w krajobrazie. W ramach programu mieszkańcy i mieszkanki miejscowości gminnych mogą ubiegać się o użyczenie zbiorników na deszczówkę. Pojemniki 360 litrowe, mogą zostać ustawione na posesjach prywatnych, a woda w nich zgromadzona służyć może do podlewania roślinności znajdującej się na posesji.

📞 Dane kontaktowe:

Zielonki – Referat Gospodarki Komunalnej UG Zielonki
(12) 285 28 50 wew. 600
www.bip.malopolska.pl, Zarządzenie nr 74/2020


🟦 Piaseczno

26 lutego 2020 r. Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 12.03.2020 r. poz. 3195).
Mieszkańcy gminy Piaseczno mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizację trwałych systemów małej retencji służących gromadzeniu deszczówki m.in. ogrodów deszczowych, studni chłonnych, muld czy zbiorników retencyjnych. Dofinansowanie dotyczy nie tylko kosztów zakupu, ale też wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych. Dotacja nie obejmuje zakupu wolnostojących zbiorników na wodę opadową. O finansowe wsparcie mogą się ubiegać zarówno osoby fizyczne jak i podmioty prawne, np. wspólnoty mieszkaniowe.

📞 Dane kontaktowe:

Piaseczno – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej
(22) 736 02 72
www.bip.piaseczno.eu, uchwała


🟦 Ostrów Wielkopolski

Choć w tej miejscowości taki program jeszcze nie ruszył, to do końca maja ma pojawić się uchwała Rady Miasta taki program regulująca. Na dzień 12 maja burmistrz Ostrowa mówi o zabezpieczeniu w budżecie miasta 70 tys., natomiast w zależności od zainteresowania programem władze biorą po uwagę zwiększenie puli środków.

Dane kontaktowe:

www.umostrow.pl


🟦 Sosnowiec

„Po(d)lej deszczem w Sosnowcu” to program dotacji skierowany do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta. W programie nie mogą brać udziału wspólnoty mieszkaniowe czy administracje. Na co można uzyskać dotację? Z tej dotacji może zostać sfinansowany koszt zakupu i montażu instalacji oraz koszt robót ziemnych a także koszt modernizacji istniejącej instalacji. Wnioski można składać do końca czerwca.

📞 Dane kontaktowe:

Sosnowiec – Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami
(32) 296 05 74, 296 08 25
www.sosnowiec.pl, www.bip.um.sosnowiec.pl


🟦 Łódź

Walka z suszą trwa także w Łodzi. „Łódź zbiera deszczówkę” to wielotorowe kompleksowe działanie składające się z trzech programów dotacyjnych dedykowanych trzem grupom beneficjentów:

 • spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym,
 • właścicielom nieruchomości,
 • placówkom oświatowym.

Pierwsza grupa może liczyć na dofinansowanie w maksymalnej kwocie 10 tys. zł. Osoby prywatne mogą starać się o środki w kwocie maksymalnej 5 – 6 tys. zł. Beneficjenci będą musieli natomiast wykazać także wkład własny. Szkoły, przedszkola czy inne placówki oświatowe będą natomiast mogły liczyć na pokrycie 100% kosztów inwestycji.

📞 Dane kontaktowe:

Łódź – Wydział Kształtowania Środowiska
(42) 272 64 20
www.bip.uml.lodz.pl, informacja o projektach


🟥 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Co prawda projekt nie jest skierowany bezpośrednio do mieszkańców, lecz a pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego mieszkańcy stają się końcowymi beneficjentami korzyści płynących z realizacji projektu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych” zachęca gminy do pozyskiwania środków dla swoich mieszkańców. W ramach jednego wniosku gmina może pozyskać środki w wysokości 70% kosztów, dla 20 realizacji, a koszt dofinansowania na jedną realizacje nie może być wyższy niż 5 tys. zł. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do 30.09.2021 roku.

📞 Dane kontaktowe:

Łódź – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(42) 663 41 00
www.wfosigw.lodz.pl, program priorytetowy WFOŚiGW w Łodzi


Dofinansowania na zbieranie deszczówki:

1. Sopot (od 2011 r.)

Program: Dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Miasta Sopotu na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Sopotu

Podstawa prawna: Uchwała Nr IV-48-2019 – zasady udzielania dotacji

Miejsce składania wniosków: w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska UMS

Dofinansowania: 50 % kosztów, nie więcej niż 1 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 5 tys. zł dla wielorodzinnego

Dla kogo: osoby prywatne, jak też wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy

Budowa: ogrody deszczowe, muldy, studnie chłonne, podziemne zbiorniki, naziemny zbiornik na wodę opadową z dachu

Źródło: www.aquai.pl, www.bip.sopot.pl

2. Gdynia

Program:

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLIV/1278/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 r., Art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska

Miejsce składania wniosków: w kancelarii Urzędu Miasta Gdyni lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Środowiska, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia, 81-382

Dofinansowanie: 60% poniesionych kosztów, do kwoty 10 tys. zł

Dla kogo: właściciele i współwłaściciele nieruchomości, osoby fizyczne, osoby prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy

Budowa: ogród deszczowy

Źródło: www.gdynia.pl/mieszkaniec, www.gdynia.pl/bip

3. Kraków (od 2014 r.)

Program: Krakowski program małej retencji wód opadowych

Podstawa prawna: uchwała nr LXXX/1223/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Miejsca składania wniosków: Urząd Miasta Krakowa, Kancelaria Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3/4, Punkt Obsługi Mieszkańców os. Zgody 2 – pokój 7 lub wysyłać na adres: Wydział Kształtowania Środowiska UMK, 31-949 Kraków, os. Zgody 2

Dofinansowanie: 50% poniesionych kosztów na realizację zadania objętego Programem, lecz nie więcej niż 5 tys. zł

Dla kogo: osoby dysponujące tytułem własności, osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy

Budowa: systemy deszczowe do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych

Źródła: www.bip.krakow.pl, www.krakow.pl

4. Wrocław (od 2 sierpnia 2019 r.)

Program: Złap deszcz

Podstawa prawna: Uchwała Nr  XII/302/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Wody i Energii Urzędu Miejskiej Wrocławia (ul. Świdnicka 53, I piętro, pok. 106)

Dofinansowanie: do 80%, nie więcej niż 5 tys. zł

Dla kogo: osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do działki na obszarze objętym programem

Budowa: ogrody deszczowe, studnie, beczki, instalacje do gromadzenia wody z dachów

Źródła: www.tuwroclaw.com, www.wroclaw.pl, www.bip.um.wroc.pl

5. Warszawa (od 1 września 2019 r.)

Program: Warszawa dla klimatu

Podstawa prawna: Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji na inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Miejsce składania wniosków: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy

Dofinansowania: do 80%, dla osób fizycznych maksymalna kwota to 4 tys. zł, dla podmiotów prawnych to 10 tys. zł

Dla kogo: osoby fizyczne jak i podmioty prawne

Budowa: przydomowy zbiornik na deszczówkę, studnia chłonna lub inne urządzenia służące małej retencji

Źródło: www.warszawa.naszemiasto.pl, www.um.warszawa.pl, www.bip.warszawa.pl

6. Lublin (od 27 lutego 2020 r.)

Program: „Złap deszczówkę”

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Lublina w sprawie przyjęcia Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina wraz z zasadami udzielania dotacji celowej

Miejsce składania wniosków: jeszcze nie ma

Dofinansowania: do 70%, dla osób fizycznych maksymalna kwota to 5 tys. zł.

Dla kogo: osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Lublina

Budowa: systemy deszczowe do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania

Źródło: www.lublin.eu, uchwała

7. Zielonki (od 23 kwietnia 2020 r.)

Program: „Jestem eko! Łapię deszcz”

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 74/2020 Wójta Gminy Zielonki z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia pilotażowego Programu ekologicznego „Jestem eko! Łapię deszcz” realizowanego na terenie gminy Zielonki.

Miejsce składania wniosków: Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki

Forma wsparcia: użyczenie zbiornika na deszczówkę.

Dla kogo: osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy ZIelonki.

Źródło: www.bip.malopolska.pl, Zarządzenie nr 74/2020

8. Piaseczno (od 12 marca 2020 r.)

Program: „Stop suszy!”

Podstawa prawna: Uchwała nr 473/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania

Miejsce składania wniosków: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Forma wsparcia: dotacja do 80% kosztów realizacji ogrodów deszczowych, studni chłonnych, muld czy zbiorników retencyjnych. Dotacja nie obejmuje zakupu wolnostojących zbiorników na wodę opadową.

Dla kogo: osoby fizyczne jak i podmioty prawne, np. wspólnoty mieszkaniowe.

Źródło: www.bip.piaseczno.eu, uchwała

9. Ostrów Wielkopolski

Informacje wkrótce…

Źródło: www.umostrow.pl

10. Sosnowiec

Program: „Po(d)lej deszczem w Sosnowcu”

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 101 Prezydenta Miasta Sosnowca z dn. 02.03.2020

Miejsce składania wniosków: Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

Forma wsparcia: dotacja 80% poniesionych kosztów na realizację zadania objętego programem (nie więcej niż 4 tys. zł)

Dla kogo: dla osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości

Źródło: www.sosnowiec.pl

11. Łódź

Informacje wkrótce…

Źródło: www.uml.lodz.pl

12. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program: DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych

Podstawa prawna: Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi nr 89/X/2019 z dnia 24.10.2019 r.

Miejsce składania wniosków: siedziba WFOŚiGW w Łodzi, ul. Dubois

Forma wsparcia: dotacja w wysokości 70% kosztów realizacji w wysokości max. 5 tys. zł

Dla kogo: dla jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gmin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej z terenu województwa łódzkiego oraz mieszkańcy – osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub innymi użytkownikami nieruchomości, posiadającymi tytuł prawny umożliwiający dysponowanie nimi na cele budowlane, na okres realizacji zadania i nie krótszy niż 3 lata od dnia jego zakończenia

Źródło: www.wfosigw.lodz.pl


Bibliografia:

 1. https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci-2,3664/ogrod-deszczowy-na-susze-i-na-deszcz,539595
 2. https://www.gdynia.pl/bip/sprawy-do-zalatwienia,111/dofinansowanie-wykonania-ogrodu-deszczowego,526816
 3. http://aquai.pl/wez-dotacje-na-zagospodarowanie-deszczowki/
 4. https://www.sopot.pl/aktualnosc/7637/oszczedzajmy-wode-pitna-budujmy-zbiorniki-na-deszczowke
 5. https://bip.sopot.pl/a,17002,zasady-udzielania-i-rozliczania-dotacji-celowych-ze-srodkow-budzetu-gminy-miasta-sopotu-na-dofinanso.html
 6. http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=59487&_ga=2.98411487.1188286309.1568020984-431364853.1568020984
 7. http://krakow.pl/aktualnosci/79221,29,komunikat,miasto_doplaci_do_zbierania_deszczowki.html
 8. https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,wroclawski-magistrat-zacheca-do-lapania-deszczowki-mozna-dostac-5-tys-zl-i-specjalna-beczke,wia5-3266-49288.html
 9. https://www.wroclaw.pl/srodowisko/zlap-deszcz
 10. https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/juz-jest-projekt-programu-zlap-deszczowke,276,1945,1.html 
 11. https://bip.lublin.eu/gfx/bip/userfiles/_public/import/rada_miasta_lublin/viii_kadencja/projekty_uchwal/16_sesja_27-02-2020/629_1.pdf
 12. https://bip.malopolska.pl/gzielonki,a,1754179,wojt-gminy-zielonki-oglasza-nabor-wnioskow-do-pilotazowego-programu-ekologicznego-jestem-eko-lapie-d.html
 13. https://bip.malopolska.pl/gzielonki,a,1753985,zarzadzenie-nr-742020-wojta-gminy-zielonki-z-dnia-22-kwietnia-2020-roku-w-sprawie-przyjecia-pilotazo.html
 14. https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/inne/default.htm,
 15. https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/00174a4d/oobeidhmoxhzljbnewhplzlprldkvara/dodatkowyterminnaboruwniosk%C3%B3w.pdf 
 16. http://bip.piaseczno.eu/artykul/148/6978/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-dotacji-na-zagospodarowanie-deszczowki-na-rok-2020
 17. https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/3195/
 18. https://umostrow.pl/aktualnosci/bedzie-pilotazowy-program-dla-lapaczy-deszczu.html
 19. http://www.sosnowiec.pl/miasto/aktualnosci/id,16757,podlej_deszczem_w_sosnowcu_-_trwa_nabor_wnioskow.html
 20. http://bip.um.sosnowiec.pl/a,539738,dotacje-celowe-ze-srodkow-budzetu-miasta-sosnowca-na-zadania-sluzace-ochronie-zasobow-wodnych-polega.html
 21. http://bip.um.sosnowiec.pl/Article/get/id,535509.html
 22. https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/pieniadze-za-deszcz-w-lodzi-to-mozliwe-id34483/2020/5/14/
 23. https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/komorki-organizacyjne-urzedu/
 24. wfosigw.lodz.pl/file.php?i=podstrony/Tresc-programu_39.pdf
 25. http://www.wfosigw.lodz.pl/deszczowka—gromadzenie-wod-opadowych-,46,747.html

 

tekst: Marta Kamińska
fot. rosteelroofing.com.au