Miejskie retencjonowanie wód opadowych

Zmiany klimatu coraz silniej oddziałują na jakość życia w mieście. Wahania temperatur, tworzenie się wysp ciepła, intensywne opady deszczu i związane z nimi miejscowe podtopienia czy długotrwałe susze stały się wyzwaniem dla wszystkich polskich miejscowości.

Dotacje dla mieszkańców na obiekty małej retencji

Zwiększenie retencji krajobrazowej w mieście oraz lepsze wykorzystanie wód opadowych stało się nieodzowne dla adaptacji do zachodzących zmian klimatycznych. Dlatego też pojawiły się pierwsze programy dotowania małej retencji, zachęcające mieszkańców i biznes do inwestowania w te rozwiązania.

Trójmiasto, Kraków, Wrocław i… Warszawa

Pionierami w tym obszarze są Sopot, Gdynia, Kraków, Wrocław, w październiku 2019 r. program uruchomiła również Warszawa. Kolejność wymienionych miast nie jest przypadkowa, gdyż właśnie pomorskie miejscowości w 2011 r. zainicjowały programy gospodarowania deszczówką.

–> Sopot i Gdynia

Urzędy Miasta Sopotu oraz Gdyni starają się zachęcać mieszkańców do tworzenia miejsc sprzyjających retencji oraz do magazynowania wody opadowej. Informacji o dofinansowaniu mieszkańcy mogą szukać w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopot oraz kancelarii Urzędu Miasta Gdyni. Dofinansowanie może wynieść do 50% kosztów realizacji (do 1000 zł dla budynku jednorodzinnego i do 5000 zł dla wielorodzinnego) w Sopocie i nie więcej niż 60% poniesionych kosztów (do kwoty 10 000 zł) w Gdyni. Miasta promują powstawanie ogrodów deszczowych, muld, studni chłonnych, podziemnych jak i nadziemnych zbiorników na wodę opadową z dachu.

–> Kraków

„Krakowski program małej retencji wód opadowych” to program dla osób fizycznych i prawnych, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorców, realizowany od 2014 r. Krakowianie mogą ubiegać się o dofinansowanie wynoszące do 50% kosztów na realizację zadania, lecz o kwocie nie większej niż 5000 zł. Wnioski  można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do Urzędu Miasta Krakowa. Wzór formularza i warunki przyznawania dotacji dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Celem programu jest zachęcenie mieszkańców Krakowa do tworzenia systemów deszczowych, które gromadzą i wykorzystują wodę deszczową, aby rozwiązać problem z jej odprowadzeniem, ale także  przyczynić się do zmniejszenia zużycia wody pitnej.

–> Wrocław

W sierpniu 2019 r.  miasto Wrocław uruchomiło program „Złap deszcz”, który ma zachęcić właścicieli działek do współtworzenia ekologicznego miasta. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem mieszkańców, ponieważ dofinansowanie może wynieść do 80%, przy kwocie nie większej niż 5000 zł. Do września 2019 r. cała pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w 2019 r., tj. 250 000 zł została wykorzystana, a na terenie Wrocławia zainstalowanych zostanie ok. 80 pojemników naziemnych i podziemnych, pięć ogrodów deszczowych i kilka studni chłonnych. Ze względu na duże zainteresowanie władze Wrocławia przewidują kolejne edycje programu.

–> Warszawa

Od października 2019 r. ruszył także program „Warszawa dla klimatu”. Mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie związane z zagospodarowaniem wody deszczowej. Urząd miasta pokryje nawet do 80% kosztów. Trzeba się liczyć z tym, iż dla osób fizycznych maksymalna kwota to 4000 zł, a dla podmiotów prawnych – 10 000 zł. Zachęcamy mieszkańców m.st. Warszawy do zaprzyjaźnienia się z błękitno-zieloną infrastrukturą, której przykłady możecie znaleźć na naszej Mapie Miejsc Sprzyjających Retencji!

Wszystkim zainteresowanym przekazujemy poniżej spis numerów kontaktowych oraz stron internetowych, na których znaleźć można więcej informacji na temat zasad i form przyznawania dofinansowań.

Dane kontaktowe:

 1. Sopot – Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska:
  58 521-37-94, 58 521-37-87
  www.bip.sopot.pl
 2. Gdynia – Wydział Środowiska Referat Ekorozwoju:
  58 668-84-80, 58 668-84-73
  www.gdynia.pl
 3. Kraków – Wydział Kształtowania Środowiska:
  12 616-88-48, 12 616-88-90
  www.bip.krakow.pl
 4. Wrocław – Biuro Wody i Energii:
  71 777-86-88, 71 777-89-80
  www.bip.um.wroc.pl
 5. Warszawa – Biuro Ochrony Środowiska:
  22 443 25 74, 22 443 25 77, 22 443 25 86, 22 443 25 92
  ulotka, www.bip.warszawa.pl,

Dofinansowania na zbieranie deszczówki:

 1. Sopot (od 2011 r.)

  Program:

  Podstawa prawna: Uchwała Nr IV-48-2019 – zasady udzielania dotacji

  Miejsce składania wniosków: w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska UMS

  Dofinansowania: 50 % kosztów, nie więcej niż 1 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 5 tys. zł dla wielorodzinnego

  Dla kogo: osoby prywatne, jak też wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy

  Budowa: ogrody deszczowe, muldy, studnie chłonne, podziemne zbiorniki, naziemny zbiornik na wodę opadową z dachu

  Liczba dofinansowanych inwestycji:

  Źródło: www.aquai.pl, www.bip.sopot.pl

 2. Gdynia

  Program:

  Podstawa prawna: Uchwała Nr XLIV/1278/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 r., Art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska

  Miejsce składania wniosków: w kancelarii Urzędu Miasta Gdyni lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Środowiska, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia, 81-382

  Dofinansowanie: 60% poniesionych kosztów, do kwoty 10 tys. zł

  Dla kogo: właściciele i współwłaściciele nieruchomości, osoby fizyczne, osoby prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy

  Budowa: ogród deszczowy

  Liczba dofinansowanych inwestycji:

  Źródło: www.gdynia.pl/mieszkaniec, www.gdynia.pl/bip

 3. Kraków (od 2014 r.)

  Program: Krakowski program małej retencji wód opadowych

  Podstawa prawna: uchwała nr LXXX/1223/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r.

  Miejsca składania wniosków: Urząd Miasta Krakowa, Kancelaria Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3/4, Punkt Obsługi Mieszkańców os. Zgody 2 – pokój 7 lub wysyłać na adres: Wydział Kształtowania Środowiska UMK, 31-949 Kraków, os. Zgody 2

  Dofinansowanie: 50% poniesionych kosztów na realizację zadania objętego Programem, lecz nie więcej niż 5000 zł

  Dla kogo: osoby dysponujące tytułem własności, osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy

  Budowa: systemy deszczowe do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych

  Liczba dofinansowanych inwestycji:

  Źródła: www.bip.krakow.pl, www.krakow.pl

 4. Wrocław (od 2 sierpnia 2019 r.)

  Program: Złap deszcz

  Podstawa prawna: Uchwała Nr  XII/302/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019r.

  Miejsce składania wniosków: Biuro Wody i Energii Urzędu Miejskiej Wrocławia (ul. Świdnicka 53, I piętro, pok. 106)

  Dofinansowanie: do 80%, nie więcej niż 5000 zł

  Dla kogo: osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do działki na obszarze objętym programem

  Budowa: ogrody deszczowe, studnie, beczki, instalacje do gromadzenia wody z dachów

  Liczba dofinansowanych inwestycji: oficjalne informacje upublicznione zostaną w 2020 r.

  Źródła: www.tuwroclaw.com, www.wroclaw.pl, www.bip.um.wroc.pl

 5. Warszawa 

  Program: Warszawa dla klimatu

  Podstawa prawna: Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji na inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

  Miejsce składania wniosków: jeszcze nie ma

  Dofinansowania: do 80%, dla osób fizycznych maksymalna kwota to 4000 zł, dla podmiotów prawnych to 10 000 zł

  Dla kogo: osoby fizyczne jak i podmioty prawne

  Budowa: przydomowy zbiornik na deszczówkę lub studnia chłonna

  Źródło: www.warszawa.naszemiasto.pl, www.um.warszawa.pl, www.bip.warszawa.pl


Bibliografia:

 1. https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci-2,3664/ogrod-deszczowy-na-susze-i-na-deszcz,539595
 2. https://www.gdynia.pl/bip/sprawy-do-zalatwienia,111/dofinansowanie-wykonania-ogrodu-deszczowego,526816
 3. http://aquai.pl/wez-dotacje-na-zagospodarowanie-deszczowki/
 4. https://www.sopot.pl/aktualnosc/7637/oszczedzajmy-wode-pitna-budujmy-zbiorniki-na-deszczowke
 5. https://bip.sopot.pl/a,17002,zasady-udzielania-i-rozliczania-dotacji-celowych-ze-srodkow-budzetu-gminy-miasta-sopotu-na-dofinanso.html
 6. http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=59487&_ga=2.98411487.1188286309.1568020984-431364853.1568020984
 7. http://krakow.pl/aktualnosci/79221,29,komunikat,miasto_doplaci_do_zbierania_deszczowki.html
 8. https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,wroclawski-magistrat-zacheca-do-lapania-deszczowki-mozna-dostac-5-tys-zl-i-specjalna-beczke,wia5-3266-49288.html
 9. https://www.wroclaw.pl/srodowisko/zlap-deszcz

 

tekst: Marta Kamińska