Strategia rozwoju terenów zieleni miasta Tychy

Raport z warsztatu Strategia rozwoju terenów zieleni miasta Tychy przeprowadzonego w ramach szkolenia Zarządzanie Zielenią Miejską w ramach projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach, dofinansowanego ze środków POIiŚ na lata 2014-2020 oraz NFOŚiGW.

Głównym celem warsztatów była analiza funkcjonowania terenów zieleni w Tychach oraz identyfikacja potrzeb i możliwych działań do podjęcia, aby w przyszłości tereny te funkcjonowały w sposób zrównoważony. Warsztat opierał się na metodzie piramidy VISIS.

W trakcie warsztatu uczestnicy analizowali wyzwania związane z zarządzeniem zielenią miejską, konstruowali wskaźniki, umożliwiające przeprowadzenie analizy systemowej oraz opracowanie założeń do dokumentu opisującego strategiczne zarządzanie zielenią, przygotowywanego przez miasto Tychy. W warsztacie udział wzięli uczestnicy tygodniowego szkolenia Zarządzanie Zielenią Miejską – eksperci i praktycy zarządzania zielenią – oraz przedstawiciele jednostek miejskich i zainteresowani mieszkańcy Tychów.